نظرات دانش پذیران

محمد مهدی امین ( کرمان ) اکوسیستم کد 3

محمد مهدی امین ( کرمان ) اکوسیستم کد 3

حامد گرجی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

حامد گرجی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مهدی عباسی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مهدی عباسی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

محبوبه امکانی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

محبوبه امکانی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مژده عشقی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مژده عشقی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

علی برومند ( تهران ) اکوسیستم کد 2

علی برومند ( تهران ) اکوسیستم کد 2

آیلین فرخی ( مشهد ) اکوسیستم کد 2

آیلین فرخی ( مشهد ) اکوسیستم کد 2

هدیه توکلی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

هدیه توکلی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

علی بخشی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

علی بخشی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

حسن رئیسی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

حسن رئیسی ( تهران ) اکوسیستم کد 2