نظرات دانش پذیران اکوسیستم کد 2

علی برومند ( تهران ) اکوسیستم کد 2

علی برومند ( تهران ) اکوسیستم کد 2

آیلین فرخی ( مشهد ) اکوسیستم کد 2

آیلین فرخی ( مشهد ) اکوسیستم کد 2

هدیه توکلی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

هدیه توکلی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

علی بخشی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

علی بخشی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

حسن رئیسی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

حسن رئیسی ( تهران ) اکوسیستم کد 2

مهرداد علیمرادی ( کاشان ) اکوسیستم کد 2

مهرداد علیمرادی ( کاشان ) اکوسیستم کد 2

امید صیفی ( کردستان ) اکوسیستم کد 2

امید صیفی ( کردستان ) اکوسیستم کد 2

احسان پورمهر ( تهران ) اکوسیستم کد 2

احسان پورمهر ( تهران ) اکوسیستم کد 2

سهراب بختیاری ( تهران ) اکوسیستم کد 2

سهراب بختیاری ( تهران ) اکوسیستم کد 2

فهیمه محمودیان ( تهران ) اکوسیستم کد 2

فهیمه محمودیان ( تهران ) اکوسیستم کد 2