نظرات دانش پذیران اکوسیستم کد 3

محمد مهدی امین ( کرمان ) اکوسیستم کد 3

محمد مهدی امین ( کرمان ) اکوسیستم کد 3

حامد گرجی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

حامد گرجی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مهدی عباسی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مهدی عباسی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

محبوبه امکانی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

محبوبه امکانی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مژده عشقی ( تهران ) اکوسیستم کد 3

مژده عشقی ( تهران ) اکوسیستم کد 3