ویدیوها

همایش بزرگ اکوسیستم در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا تهران 12 آبان 1402

همایش بزرگ اکوسیستم در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا تهران 12 آبان 1402

همایش بزرگ اکوسیستم در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا تهران 5 آبان 1402

همایش بزرگ اکوسیستم در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا تهران 5 آبان 1402

همایش تهران شهریور 1402

همایش تهران شهریور 1402

همایش تهران اردیبهشت 1402

همایش تهران اردیبهشت 1402

اکوسیستم کد 2

اکوسیستم کد 2

اکوسیستم کد 3

اکوسیستم کد 3

همایش مشهد 1402

همایش مشهد 1402