پادکست ها

پادکست شماره ۳ روانشناسی معاملات

پادکست شماره ۳ روانشناسی معاملات

پادکست شماره ۲ مدیریت سرمایه

پادکست شماره ۲ مدیریت سرمایه

پادکست شماره ۱ تفکر ورود به بازار مالی

پادکست شماره ۱ تفکر ورود به بازار مالی