دوره استراتژی فرجام

دوره استراتژی فرجام
در این پست می‌خوانید:

 

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 90 روز

مدرس دوره

admin admin نویسنده

ورود به دوره 

بخش اول

بخش دوم

این بخش هیچ درسی ندارد.

بخش سوم

این بخش هیچ درسی ندارد.

بخش چهارم

این بخش هیچ درسی ندارد.

بخش پنجم

این بخش هیچ درسی ندارد.

جلسه اول آنلاین

جلسه دوم آنلاین

جلسه سوم آنلاین 

جلسه چهارم آنلاین 

جلسه پنجم  آنلاین 

جلسه  ششم آنلاین 

جلسه هفتم  آنلاین 

جلسه هشتم آنلاین 

 

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 90 روز

مدرس دوره

admin admin نویسنده

ورود به دوره 

بخش اول

بخش دوم

این بخش هیچ درسی ندارد.

بخش سوم

این بخش هیچ درسی ندارد.

بخش چهارم

این بخش هیچ درسی ندارد.

بخش پنجم

این بخش هیچ درسی ندارد.

جلسه اول آنلاین

جلسه دوم آنلاین

جلسه سوم آنلاین 

جلسه چهارم آنلاین 

جلسه پنجم  آنلاین 

جلسه  ششم آنلاین 

جلسه هفتم  آنلاین 

جلسه هشتم آنلاین