دوره استراتژی فرجام

  • برای دیدن محتوای دوره لازم است ثبت نام کرده باشید.

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 90 روز

درباره مربی

ورود به دوره 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

جلسه اول آنلاین

جلسه دوم آنلاین

جلسه سوم آنلاین 

جلسه چهارم آنلاین 

جلسه پنجم  آنلاین 

جلسه  ششم آنلاین 

جلسه هفتم  آنلاین 

جلسه هشتم آنلاین 

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: 90 روز