پرسش نامه جلسه سوم

در این پست می‌خوانید:

من به خوبی مقاومت در برابر وسوسه ها می کنم.

من مجبورم به سختی عادات بدم را ترک کنم.

پرسش نامه جلسه سوم
هرگز
به ندرت
گاهگاهی
زیاد
بسیار زیاد
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید